Dit is de Privacyverklaring van De Greefshoeve, toegankelijk via https://www.degreefshoeve.be/privacyverklaring.

De Greefshoeve hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR).

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als verhuurder van De Greefshoeve waken we er over om jouw gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben.
In hoofdzaak verwerken we persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een wettelijke opdracht, na jouw toestemming (vb. nieuwsbrieven, …) of op basis van een contractuele verbintenis (vb. reservering, ..).

De Greefshoeve treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

WELKE RECHTEN HEB JE?

De GDPR zorgt er ook voor dat je een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

Je kan je gegevens inkijken.
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van jouw identiteit, zodat we zeker zijn dat we je persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.
Je kan je gegevens laten verbeteren.
Merk je dat De Greefshoeve foute of onvolledige persoonsgegevens over jou heeft? Je hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren of verder aan te vullen voor zover dit wettelijk is toegelaten.
Je kan je gegevens laten verwijderen.
Je kunt altijd vragen om gegevens die De Greefshoeve bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren (selectielijsten van het Algemeen Rijksarchief).
Je kan je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens.
Ben je het niet eens met de manier waarop De Greefshoeve bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen.
Je kan je verzetten tegen automatische profilering.
De Greefshoeve maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen.
Je kan vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij.
Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan De Greefshoeve hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

HOE KAN JE DIE RECHTEN UITOEFENEN?

Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je ons hiervoor altijd een e-mail (info@degreefshoeve.be) sturen.

We bezorgen je dan zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek en het bewijs van je identiteit ontvangen hebben. Je rechten gebruiken kost jou normaal niets. Als je vraag buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt, kan De Greefshoeve toch een vergoeding vragen of jouw verzoek weigeren.

Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

DELEN MET DERDEN

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maken beide besturen afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Ziehier het overzicht van onze protocollen en machtigingen:

Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft De Greefshoeve een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

  • De Greefshoeve beschikt over volgende machtigingen: Nihil
  • De Greefshoeve beschikt over volgende protocollen: Nihil

Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met diverse softwareleveranciers. Met al die verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde beveiligingsvereisten hebben als ons bestuur.

MOGELIJKHEID OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Indien je niet akkoord bent met de wijze waarop De Greefshoeve omgaat met jouw persoonsgegevens kan je in eerste instantie terecht bij de DPO. In tweede instantie kan je terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie, waar je de mogelijkheid hebt om klacht in te dienen.

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC)
Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel
T 025-53 50 47
E contact@toezichtcommissie.be
W https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure

GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE

De website van De Greefshoeve maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de cookies op onze website en waarvoor we die gebruiken, vind je terug in de cookieverklaring (klik hier).

CONTACTGEGEVENS

Als je vragen of bezorgdheden hebt over de verwerking van je gegevens, of je wenst je rechten uit te oefenen, contacteer ons dan  via info@degreefshoeve.be.